Please report all spam threads, posts and suspicious members. We receive spam notifications and will take immediate action!
Tab Content
No Recent Activity
About DeenaPWK

Basic Information

About DeenaPWK
Biography:
Diament w s_o_cu oraz Brahma s_ takie same W dniu 28.12.1960 Diament powiedzia_:
Isha Upaniszady jest zahaczy_ , - OhPurusha (osoba )
w s_o_cu , sprawd_ promienie pozwól mi ci_ dojrze_ ?

. Nie modl_ si_ do Ciebie , owo jest moje prawo zaranie \" . Ale Chandyogya Upaniszady Isha krytykuj_c mówi: - ? Taka posta_ nie jest w twoich oczach na pozornie gwiazda \".

Ipisarz pisma wykonane postscriptum , - ? Gdziekolwiekcast
oczy , Dobry Pasterz Kryszna jest postrzegana \" . Nawet Thakur (Sri Ramkrishna ) kiedy rzuca oczy. Ale nie móg_ zrozumie_, i_ ta my_l by_a jego cia_o przyczynowe tudzie_ widzi w swoim transie , w przeciwnym razie by_by jego osoba wspomnia_. Ale chwilowo , co zostanie stwierdzone ? To Purusha jest w s_o_cu , za_ _e gatunek jest moje. Obie osoby w s_o_cu tudzie_ Hiranmay kosha s_ takie same . To niena pozornie gwiazda i pies z kulaw_ nog_ nie mieszka tam . To s_o_ce oznacza - co niemiara tego cia_a ludzkiego - istnienie . Forma w_adzy _ycia ca_ej ludzko_ci jest moja rodzaj . [ Taittiriya Upanishad wspomina_ tak: Zarówno ten, kto jest w tej okolicy w osobie za_ który jest w ow_ stron_ na s_o_cu - jest jeden (2.8) . ] Upaniszady -tych - ? On jest najwy_szym jaki_ \" zosta_o ujawnione oraz udowodnione w Diamond
W dniu 10.01.1961 Diament powiedzia_: Patrz , tysi_ce lat temu
Riszich powiedzia_ - Atman albo jestestwo
zapewne \" ? . Oznacza to, wizualizacj_ Atman . Nast_pnie tysi_ce za_ tysi_ce Mija_y lata , widzimy w tej chwili w Sri Ramkrishna - On powiedzia_: - ? Zweryfikowa_ Widzia_em Boga \" .

Niew_tpliwie najwspanialszym stwierdzenie .
Ale wiesz, co si_ sta_o? To jest niepe_ne . - ? Widzia_em Boga \" - nie prowadzi _adnego sensu . Przeciwnie , powinno znajdowa_ si_ - ? Sta_em przekszta_cony Boga \' . I nawet to nie rozwi__e niczego z takim komentarzem wypowiedziane z moich ust , tudzie_ to, co jestdowodem ? Oh! Riszi powiedzia_: - ? Jestem Brahmy \" .
Cho_ formu_owa_ ów d_wi_k , jakkolwiek nie mogli tego pokaza_ za_ dlategopierwsza zwrotka - ?
Brahmasutra \' komentarzy . - ? Pytanie jest który jest Brahmy \' ?
Jednak w tym momencie wolno zakomunikowa_ , co jest dowodem na to , i_ mam wystawa_ si_ Bogiem .
Najpierw mówi_, gdzie jest Stwórca . Co Wedy mówi_ ? - ?
On jest w miriady ludzi. On jest w organizmie ka_dego cz_owieka .

Wi_c je_eli wybitna osoba zamienia si_ Boga
, jego obraz b_dzie widziany w cia_ach niezliczonych osób , w medytacji
, transu marze_ , za_ nawet w rzeczywisto_ci.
Mo_emy trwa_ posi_ki w Chandogya Upaniszady , kiedy mówi_ :
Location:
Dolbeau
Interests:
Seaglass collecting, Photography
Occupation:
1st grade in Psychology

Statistics


Total Posts
Total Posts
0
Posts Per Day
0
General Information
Last Activity
10-23-2013
Join Date
10-22-2013
Referrals
0
Home Page
http://dofinansowania.fotowoltaikaa.pl